Algemene Voorwaarden

Terms & Conditions / Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Definities De “Opdrachtgever” betreft de persoon of rechtspersoon die 1:1 sessies, full moon activations of programma “Rise to Your Potential” afneemt. Het “Programma” betreft 1:1 sessies, full moon activations, het programma “Rise to Your Potential”. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die tussen de Opdrachtgever en de uitvoerende partij omtrent het Programma worden gesloten. Aanbod en totstandkoming overeenkomst Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod. Prijzen en betaling De prijzen voor het Programma zijn inclusief btw en exclusief eventuele andere heffingen. Betaling dient te geschieden volgens de in de offerte of overeenkomst vermelde betalingsvoorwaarden. Uitvoering van het Programma De uitvoerende partij zal zich inspannen om het Programma naar best vermogen uit te voeren. De Opdrachtgever zal zich inspannen om de uitvoerende partij de noodzakelijke informatie en medewerking te verlenen. Aansprakelijkheid De uitvoerende partij is slechts aansprakelijk voor directe schade en uitsluitend voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de uitvoerende partij of haar ondergeschikten. Energie werk is op eigen risico: de uitvoerende partij – Maria Catharina Klouwer – is niet verantwoordelijk voor bijwerkingen of ongewenste resultaten. Overmacht In geval van overmacht is de uitvoerende partij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de macht van de uitvoerende partij, waardoor nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt. Intellectueel eigendom Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Programma berusten bij de uitvoerende partij. Wijziging Algemene Voorwaarden De uitvoerende partij is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website van de uitvoerende part